جمعه، اردیبهشت ۰۸، ۱۳۸۵

منتشر شد

هزاره‌هاى پرشكوه - منتشر شد

هزاره‌هاى پرشكوه

(نقدى بر آثار ناصر پورپيرار)

نوشته‌ى داريوش احمدىناشر: مؤسسه‌ي فرهنگي – انتشاراتي گرگان
شمارگان: 5000
تاريخ چاپ: 1384

فهرست مطالب:
بخش يكم: هخامنشيان
1-1- كليات
2-1- داريوش بزرگ؛ شاه مردمان بسيار يا مُردگان بسيار؟!
3-1- پيشينه‌شناسى اصطلاح آريا
4-1- پيشينه‌شناسى نام پارس
بخش دوم: اشكانيان
1-2- كليات
2-2- تبارشناسى اشكانيان
3-2- زبان‌شناسى اشكانيان
بخش سوم: پيوست
1-3- فردوسى

بخشى از پيش‌گفتار كتاب
در آغاز، اين اربابان ايدئولژى ماركسيسم - لنينيسم در شوروى سابق بودند كه از اوايل قرن بيستم تا ميانه‌هاى آن، در تلاش براى افزايش و گسترش منافع و مرزهاى خويش، در فراسوى خاك خود، به ترويج ايدئولژى‌هاى قوم‌پرستانه و قوم‌سازانه روي آوردند تا بدين وسيله، با تجزيه‌ي ملت‌هاى واحد به انبوهي از قوم‌هاى منفرد و جداگانه، كه خلق‌هاى به اصطلاح آزاد خوانده مي‌شدند، و آوردن اين توده‌هاى اقمارى به زير يوغ شوروى و كمونيسم، كه گويى آزادى و رهايى را براى آنان به ارمغان آورده بود، اردوى خويش را بزرگ‌تر و گسترده‌تر سازند و منابع انسانى و اقتصادى نامحدود و رايگانى را براى استوارى پايه‌هاى خود و نيز ستيزه‌هاى پيدا و پنهان خويش با بلوك غرب، فراهم آوردند. اما اينك در قرن بيست و يكم، نو- استعمارگران جهان غرب، در تلاش براى ايجاد «دموكراسى‌هاى موزاييكى»، يعنى پديد آوردن كشورهايى خُرد، ناتوان، به ظاهر دموكراتيك، و كاملاً وابسته به غرب، از طريق فروپاشاندن كشورهاى بزرگ و توان‌مندِ چند- فرهنگى، به گونه‌اى ديگر، به احيا و تحريك و تقويت جريانات قوم‌پرست و تجزيه‌طلب (مانند پان‌تركيسم و پان‌عربيسم) روى آورده‌اند. در همين چارچوب، افراد و گروهك‌هاى قوم‌پرست داخلى، كه رسانه‌هاى گوناگونى را در اختيار دارند، با تضعيف، بل كه تخريب هويت ايرانى از طريق تحريف و مخدوش‌سازي تاريخ و تاريخ‌سازان پرافتخار ايران، و جعل و خلقِ مفهوم قوميت براى فرهنگ‌هاى محلى ايران و رويارو ساختن آنان با يك‌ديگر، و با داشتن گفتمانى نژادپرستانه، تخيل‌گرايانه، و پرخاش‌جويانه، يك‌سره و پيوسته در تلاش و تكاپو براي فروپاشاندن وحدت و يك‌پارچگى ملى و تماميت ارضى ايران و ايجاد حكومت‌هايى به اصطلاح خودمختار و يا الحاق آن‌ها به برخى كشورهاى همسايه‌اند.
در طول چند سال اخير، ظهور نويسندگانى كه پيوسته و هدف‌مند، با استفاده از ادبياتى كه در آن نژادپرستى و ميهن‌ستيزى رشد فزاينده‌‌اى دارد، به انكار و تخريب ريشه‌هاى تمدن و فرهنگ و هويت كهن و اصيل ايرانى روى آورده‌اند، ابعاد عظيم توطئه‌ى بيگانگان جهت لطمه زدن به كشور و ملت ايران، و ضرورت مقابله‌ى بنيادين با چنين تحركات مخربي را بيش از پيش آشكار و نمايان مى‌سازد.
از سال 1379 بدين سو، نويسنده‌اى به نام ناصر پورپيرار، با انتشار مجموعه كتاب‌هايى با نام كلى «تأملى در بنيان تاريخ ايران» و از سال 1382 با راه اندازى وبلاگى بر روى شبكه‌ى اينترنت، گفتمان كمابيش جديد و بى‌سابقه‌اى را طرح و ترويج نمود كه هدف و نتيجه‌ى آن، تحريف و تخريب تاريخ و تمدن ايران، تحسين و تجليل قوم عرب، و رويارو ساختن مليت و مذهب بوده است. وى با بهره‌گيرى از ادبيات و لحنى يك‌سره پرخاش‌گرانه، موهن و خودپرستانه، و با كاربرد داستان‌پردازى، اوهام‌بافى و دروغ‌سازى، در نگارش آثار خود، به انكار كامل فرهنگ و تمدن پربار ايران باستان و تهى انگاشتن آن از هر گونه دست‌آورد و افتخارى، و تخريب چهره‌ى شخصيت‌هاى تاريخى و علمى ايران پرداخته و باور جهانى موجود درباره‌ى پيشينه‌هاى غنى فرهنگى و تمدنى ايران را توهمى القا شده از سوى يهوديان و حاصل توطئه‌هاى سازمان يافته و ديرينه‌ى صاحبان كليسا و كنيسه قلم‌داد كرده است.
كتاب حاضر، با اتكا به اصول و شيوه‌هاى علمى، به سادگى و وضوح نشان داده است نظرياتى كه ناصر پورپيرار درباره‌ى تاريخ و تمدن و فرهنگ ايران پراكنده ساخته، در حدى وصف‌ناپذير و شگفت‌انگيز، نامستدل و نامستند، متناقض، بى‌بنيان و خودساخته، آكنده از تخيلات و توهمات شخصى، و مبتنى بر انديشه‌ها و پيش‌فرض‌هاى قوم‌پرستانه‌ است.
اين كتاب آشكار خواهد ساخت، همه‌ى هزاره‌هايى كه تاريخ ايران پشت سر نهاده است، يك‌سره و پيوسته، پرشكوه، درخشان، و افتخارآفرين بوده و هر گونه تلاش و تكاپويى براي مخدوش‌سازي اين هزاره‌هاى شكوه‌مند، باطل و محكوم به شكست است.
«هزاره‌هاى پرشكوه»، در كنار برآوردن اين هدف، كوشيده است تا با ارائه‌ى جديدترين دانسته‌ها و ره‌يافت‌هاى تاريخى، باستان‌شناسى و زبان‌شناسى، كه در داخل ايران چندان دست‌ياب نيست، دست‌مايه‌ها و مواد و منابع بايسته و بسنده را براى پژوهش‌گران و علاقه‌مندانِ حقيقت‌جويى تاريخ و فرهنگ ايران، فراهم آورد.


مراكز فروش: تهران،
خيابان انقلاب، خيابان دانشگاه، پلاك 1، انتشارات توس، تلفن
66970677


فروش اينترنتى كتاب هزاره‌هاى پرشكوه (كليك كنيد)


مهر داريوش بزرگ